"> "> gtag('config', 'G-8XZQBQHKV6');
+36 70 6281639 / mindenunnep@gmail.com

Általános szerződési feltételek (vásárlási feltételek)

A jelen Általános Szerződési Feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – a Püspöki Attila e.v.– a továbbiakban: „Szolgáltató” - által a www.mindenunnep.hu honlapon keresztül nyújtott szolgáltatás – a továbbiakban: „Szolgáltatás” – igénybevételének feltételeit szabályozza.
A Püspöki Attila által üzemeltetett www.mindenunnep.hu webáruházban (továbbiakban „Webáruház”) történõ rendeléssel a vásárló kijelenti, hogy megértette és elfogadja jelen szerzõdési feltételeket.
Jelen szerződés 2020. Oktber 15-től határozatlan ideig érvényes, hatálya a Magyarország területén nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra terjed ki, mely a Püspöki Attila, által üzemeltetett webáruházon keresztül történik.
A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi, utólag hozzáférhető.
A szerződéskötés nyelve magyar.
2. Az eladó adatai
Név: Püspöki Attila e.v.
Székhely: 1135.Budapest Jász utca 3.
Nyilvántartási szám:55306124
Adószám: 56638079-1-41
Email cím: mindenunnep@gmail.com
3. A Webáruház adatai
A Webáruház a www.mindenunnep.hu internetes címen, valamint aloldalain érhető el.
4. Tárhelyszolgáltató adatai
Név: Shopmasters-Informatika kft
Székhely: Monor,Ady Endre utca 24
Web: www.shopstart.hu
Email cim:kapcsolat@shopstart.hu
5. A szolgáltatás leírása
A Szolgáltató a www.mindenunnep.hu weboldalon keresztül értékesít a Vásárlók (továbbiakban „Vásárlók”) részére  partykellékeket- és kiegészítőket.
6. A megrendelés folyamata és a vásárlás feltételei az interneten keresztül történő megrendelés esetén.
A Webáruház megtekintésével, a regisztrációval, valamint a vásárlással (illetve ezek bármelyikével) a jelen Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően szerződés jön létre a Webáruház és Felhasználó között.
A megrendelni kívánt mennyiség a darabszám rublikában adható meg.
A kiválasztott termék mellett található „Kosárba” gombra kattintva helyezhető a megrendelni kívánt áru a kosárba.
A jobb felső menüben a „Kosár tartalma” gombra kattintva tekinthető meg a kosár tartalma. Ekkor van arra is lehetőség, hogy a kosárba helyezett termékek mennyiségét megváltoztasd, ill. eltávolítsd a kosárból.
A vásárlás befejezésével, ha szeretnéd megrendelni a termék(ek)et, a szállítási mód kiválasztása után a rendszer automatikusan kiszámítja a szállítási díjat, valamint az fizetendő összeget.
A weboldalon feltüntetett szállítási díjaink Magyarország területén belüli szállítás esetén érvényesek.
Ha nincs időd a vásárlást befejezni, regisztráció vagy belépés után a kiválasztott termék(ek)et a rendszer 1 hétig a kosárban tartja. Az 1 hét letelte után azonban a rendszer törli a kosár tartalmát.
Ezt követően a lap alján található „Megrendelést elküld” gombra klikkelve fejezheted be a vásárlást. Ezzel megtörténik a rendelés leadása, ami az Ügyfél részéről fizetési kötelezettséget von maga után.
Megrendelésed állapotáról áruházi rendszerünk a megrendelés leadását követően automatikusan értesítést küld e-mailen keresztül. A visszaigazoló levél tartalmazza a megrendeléssel kapcsolatos összes információt.

Jogi nyilatkozat

14. Az elállás joga
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 Kormányrendelet alapján elállási jog (a termék visszaküldésének joga, visszaküldési garancia) illeti meg a vásárlót internetes vásárlás esetén.
Kormányrendeletnek megfelelően a fogyasztó a termék kézhezvételének napjától számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat.
A fogyasztó az elállási/felmondási jogát gyakorolhatja a nyilatkozat-minta útján vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával. Elállási nyilatkozat minta letöltése
A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.A fogyasztó részéről írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül.
A fogyasztónak a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül vissza kell juttatnia a vállalkozás részére.
Írásban történő elállás esetén, amennyiben a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi, azt érvényesítettnek kell tekinteni.
A fogyasztó által kifizetett összeget Püspöki Attila e.v.. legkésőbb az elállást követő 14 napon belül köteles visszatéríteni.
Ha a fogyasztó nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a vállalkozás nem köteles megtéríteni.
A vállalkozás követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkentés megtérítését.
A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát a szolgáltatás egészének teljesítését követően, amennyiben a Püspöki Attila E.V. a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően a felmondási jogát elveszíti.
A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, illetve olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.
Továbbá nem gyakorolhatja a fogyasztó elállási jogát olyan termék esetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.
Higiéniai és egészségügyi okokból kontaktlencsét, arcfestéket, műszempillát, parókát és egyéb, a testtel közvetlen érintkezve használandó terméket kizárólag abban az esetben veszünk vissza, amennyiben a termék bizonyíthatóan nem került használatba, tehát a csomagolása, a védőfólia ép és érintetlen.
Kérünk, hogy reklamációdat és megrendeléstől történő elállásod jogát írásban érvényesítsd.
A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató
Az Eladó, mint kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan az Eladó (kötelezett), ha a Vevő (jogosult) a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
Vevő és az Eladó közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a Vevő hátrányára tér el.
15. Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet a Vevő a kellékszavatossági jogával?
Vevő az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg a Vevőt a kellékszavatossági igénye alapján?
Vevő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egymásikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Vevő kellékszavatossági igényét?
Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Vevő az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igényeérvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vevő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
16. Termékszavatosság
Milyen esetben élhet Vevő a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Vevő – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Vevőt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Vevő termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vevőnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívjuk Vevőink figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthetnek.
Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
17. Jótállás
Milyen esetben élhet Vevő a jótállási jogával?
Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az Eladó jótállásra köteles, ha a felhasználó Fogyasztónak minősül.
Vevőt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk Vevő részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól?
Az Eladó jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk Vevőink figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthetnek, egyébként viszont Vevőt a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.
Eladó nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért.
Eladó nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.Ha a Vevő a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, Eladó köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
A szavatossági igény esetén történő eljárás
Vevő és Eladó közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a Vevő hátrányára nem térhet el.
A megvásárolt bigyókra, termékekre vonatkozó szavatossági vagy jótállási igényét Vevő jelezheti személyesen az Eladó irodájában vagy levélben Eladó címén, vagy telefonon és e-mailen egyaránt.
Iroda: Püspöki Attila e.v. 1135 Budapest,Jász utca 3. Telefon: 06-70.395-73-85, e-mail: mindenunnep@gmail.com
A Vevő kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).
A jótállás a megrendelés beazonosítása után (pl. rendelési azonosító, számla szám) érvényesíthető.
A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Eladót terhelik (Ptk. 6:166. §).
Az Eladó a Vevő nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.
A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Vevő rendelkezésére kell bocsátani.
Ha az Eladó a Vevő szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a Békéltető Testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Vevőt.
Az Eladó a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
Amennyiben nem lehetséges a termék cseréje, mert éppen nincs belőle raktáron, ez esetben a javítás lehetősége áll fenn. Amennyiben sem cserélni sem javítani nem lehet a terméket, akkor annak vételárát Eladó maradéktalanul visszafizeti a Vevőnek.
18. Számla kiállítás
A www.mindenunnep.hu weboldalon történő vásárlásokról az Üzemeltető, a Püspöki Attila e.v.. állít ki számlát. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfatv.) 174. § (1) bekezdése alapján a számlát [ide értve az Áfatv. 176. § (1) bekezdése alapján egyszerűsített adattartalommal rendelkező számlát is] elektronikus úton állítja ki.
20. Jogérvényesítés, panaszkezelés
Amennyiben a Vásárló a megrendelt termékekkel, ill. szolgáltatással kapcsolatban panasszal kíván élni, azt az alábbi elérhetőségeken teheti meg:
Cím: 1135.Budapest.Jász utca 3
Email cím: mindenunnep@gmail.com
Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Vevő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Vevőnek mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a jelen dokumentumban megadott telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.Eladó a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Vevőnek.
Az írásbeli panaszt az Eladó 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi az Eladó, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:
A Vásárló panaszt tehet továbbá a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál.
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) elérhetőségei
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
Központi e-mail cím: nfh@nfh.hu
A Vásárló fordulhat továbbá a Békéltető Testülethez, a fogyasztói jogvita bíróságon kívüli békés rendezése céljából.
Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10.
Email cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
A békéltető testület hatáskörébe tartozik a Fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a Fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a Fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Vevő vagy az Eladó kérésére tanácsot ad a Fogyasztót megillető jogokkal és a Fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló Fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.
A Vevő panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottságrendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a Vevő az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr
Eladót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a Vevő igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Elállási jogi nyilatkozat